Procedure klokkenluidersmelding BCTN België

De wet die de Europese klokkenluidersrichtlijn omzet in Belgische wetgeving voor privébedrijven, trad op 15 februari 2023 in werking. Die bepaalt dat organisaties met minstens 50 werknemers een intern meldingssysteem moeten opzetten.

Organisaties vanaf 250 werknemers moesten dit doen tegen 15 februari 2023. Juridische entiteiten met 50 tot 249 werknemers krijgen tot 17 december 2023 om een intern meldingskanaal op te zetten. 

BCTN BE voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de hierboven vermelde klokkenluidersrichtlijn . Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij de diensten van BCTN BE kan melden.

Schriftelijke melding via email :

BCTN heeft een specifiek emailadres (klokkenluiders@bctn.eu) meldingen op dit adres worden uiterst discreet en in vertrouwen behandeld.  De melder krijgt een ontvangstbevestiging en wordt via ditzelfde kanaal op de hoogte gehouden van voortgang in het dossier en procedure.

Bescherming

Wanneer een klokkenluider een inbreuk op regelgeving in gebieden zoals overheidsopdrachten, financiële diensten, milieubescherming, volksgezondheid, etc. meldt, geniet hij onder concrete voorwaarden ook bescherming tegen represailles in de breedste zin van het woord. Denk aan ontslagbescherming, maar ook schorsing, degradatie, weigering van promotie, pesterijen of uitsluiting, discriminatie of nadelige behandeling, vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor levering goederen of diensten, etc.

De beschermingsmaatregelen gelden ook voor al degenen die verbonden zijn met de melders (bv. collega’s of familieleden of personen die de melder bijstaan) en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkcontext.