Algemene Voorwaarden van BCTN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van BCTN en haar dochterondernemingen (hierna genoemd “BCTN”).

Alle aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen, overeenkomsten en werkzaamheden die vanuit Nederland vinden plaats onder de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene Voorwaarden van de FENEX – Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) in haar laatste versie en deze algemene voorwaarden. De FENEX condities kunt u kosteloos downloaden op de website www.fenex.nl of kunnen u op eerste aanvraag worden toegezonden. Het plaatsen van een boeking bij één van onze terminals in Nederland impliceert het aanvaarden van onze Algemene Condities en de Nederlandse Expeditievoorwaarden.

Alle aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen, overeenkomsten en werkzaamheden die vanuit België al naar gelang de activiteit plaatsvinden onder het voor binnenvaart internationaal CMNI Verdrag en voor binnenvaart nationaal de Wet op de binnenbevrachting van 05/05/1936. Daarnaast is van toepassing de voor nationaal wegvervoer binnen België dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van Genève van 19/05/1956, opgenomen in de Belgische Wetgeving bij wet van 04/09/1962 (BS 08/11/1962) en wet van 03/05/1999 (BS 30/06/1999, voor internationaal wegvervoer het CMR-verdrag van Genève van 19/05/1956). Voor goederenbehandeling en bewaarneming zijn geldend de Algemene voorwaarden voor de Goederen-behandeling en de eraan onderworpen activiteiten aan de haven van Antwerpen, uitgevaardigd door KVBG-ABAS en neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen. Alsmede het terminalreglement waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt bij de desbetreffende terminal. Alle andere werkzaamheden, nevenwerkzaamheden of diensten die niet vallen onder één der bovenstaande categorieën is van toepassing de Algemene Logistieke Voorwaarden neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en Waasland.

Wij vestigen uw aandacht op de passages in alle genoemde voorwaarden, waarin een opsomming wordt gegeven van situaties waarin wij ontheven zijn van aansprakelijkheid, onze aansprakelijkheid wordt beperkt en tevens melding wordt gemaakt van de voor alle partijen zeer belangrijke clausule met betrekking tot de afstand van verhaal bij brand, hoe dan ook ontstaan.

“BCTN heeft geen verantwoordelijkheid inzake detentie en demurrage, noch accepteert enige aanspraak op schadeloosstelling of andersoortige indirecte kosten. BCTN zal op uw verzoek u voorzien van gate-in of gate-out bewegingen van volle of lege containers.”

 

Nijmegen/Venray/Roermond :

De laadcapaciteit van de schepen van BCTN op de Waal is mede afhankelijk van de waterstand. Indien de waterstand op de Waal beneden een peil van 2,00 meter komt wordt BCTN geconfronteerd met aanzienlijk hogere operationele kosten. Dien ten gevolge zal zij dan genoodzaakt zijn om een (tijdelijke) laag watertoeslag in te voeren ter grootte van € 20,00 per TEU per volle containerreis totdat het waterpeil zich weer boven de 2,00 meter bevindt. Deze toeslag zal gelden vanaf de 2e dag volgend op de dag waarop BCTN haar klanten hierover geïnformeerd heeft. Als referentie voor de stand van het water op de Waal, op de dag van varen, zal BCTN het laagste peil van de volgende waterstanden hanteren. (bron waterstanden : 720 – NOS Teletekst)

  • Maas-Waalkanaal tot Amsterdam-Rijnkanaal;
  • Amsterdam Rijnkanaal tot Loevestein.

 

Den Bosch :

Waterstand sluis Engelen :

  •  < 2,6m = toeslag 10,00 € per teu
  • < 2,2m = toeslag 20,00 € per teu

 

Alblasserdam :

Geen hoogwatertoeslag

 

Meerhout/Geel/Beringen :

Onze Belgische terminals zijn gelegen aan het Albertkanaal en ondervinden slechts hinder ten gevolge van laagwater indien het peil van de Maas dermate laag komt te staan zodat de Vlaamse Waterwegbeheerder de sluis-passages zal beperken.  BCTN neemt de sluis van Wijnegem als parameter en indien daar beperkte passages van toepassing zijn zal er een laagwatertoeslag van 10,00 € per teu geactiveerd worden. (beperkt tot de duur van de stremming –   bericht van de Vlaamse Waterweg als basis voor start van heffing toeslag)

 

BCTN is niet aansprakelijk voor schade, verliezen of andere gevolgen bij een plotselinge, gewelddadige, zonder menselijke tussenkomst optredende, natuurlijke oorzaak, waarvan de gevolgen niet door in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs te betrachten zorg kunnen worden voorkomen. Tevens zijn wij ontheven van aansprakelijkheid voor schade, verliezen of vertragingen bij bijzondere weercondities als hagel, sneeuw, overstromingen of storm, in het geval van ingrijpen door een overheid of andere regulerende instantie, bij staking of andere oproer, dan wel andere onvoorziene omstandigheden. Dit wordt gezien als overmacht, Force Majeure.

Betaling van onze facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum (ondervoorbehoud van een kredietcheck).

Het plaatsen van een transportopdracht betekent automatische acceptatie van de tarieven vernoemd in dit document, Algemene Voorwaarden en BCTN condities.

 

Terminal reglementen